Vedtægter for Foreningen Gifted Children


 

Senest vedtaget på generalforsamlingen d. 20. april 2024


§ 1 Foreningens grundlag

Stk. 1

Foreningens navn er Gifted Children.

Stk. 2

Foreningens geografiske område er Danmark.

Stk. 3

Foreningens demografi er børn og unge i alderen 0 til 18 år, samt unge 18+, der intelligensmæssigt vurderes til at ligge blandt de øverste 5% for deres alderstrin.

Stk. 4

Foreningen er en almennyttig og non-profit forening og partipolitisk uafhængig.

Stk. 5

Foreningens hjemsted er Danmark, på formandens bopæl eller en anden adresse udpeget af bestyrelsen.

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1

Foreningen arbejder med og for højt begavede børn og unge. Hermed menes børn og unge, der intelligensmæssigt vurderes at ligge blandt de øverste 5 % for deres alderstrin.

Stk. 2

Foreningen arbejder for

At skabe muligheder for sociale relationer mellem højt begavede børn og mellem højt begavede unge

At skabe mulighed for sparring og sociale relationer mellem foreningens medlemmer

At forbedre vilkårene for højt begavede børn og unge i institutioner, skoler, på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

At opmuntre til identifikation af højt begavede børn og unge

At formidle viden til samfund, institutioner, skoler mv. om højt begavede børn og unge

At søge kontakt og vidensudveksling med beslægtede foreninger og institutioner i Danmark og i udlandet

At understøtte forskning om højt begavede børn og unges intelligens, natur, karakteristika og formåen§ 3 Foreningens politik

Stk. 1

Alle udtalelser på vegne af foreningen skal komme fra pressekoordinatoren, bestyrelsen eller ske efter bemyndigelse fra pressekoordinatoren eller bestyrelsen.

Stk. 2

Oplysninger om medlemskaber mv. må ikke videregives eller sælges med kommercielt formål.

Oplysninger om medlemskaber mv. i øvrigt må kun videregives efter forudgående skriftligt samtykke fra de berørte medlemmer.

§ 4 Familiemedlemskab og Individuelt Medlemskab

Stk. 1

I foreningen optages både familiemedlemmer (’Familiemedlem’) og individuelle medlemmer (’Individuelt Medlem’). Familiemedlemmer forstås som børnefamilier med højtbegavede børn under 18 år, mens individuelle medlemmer er voksne på 18 år og opefter uden børn, der er medlemsberettiget i henhold til §4 stk. 2. Individuelle medlemmer forstås ligeledes som en forælder, der ikke har samme bopæl som det/de indmeldte barn/børn – jf §4. stk 5

Stk. 2

Optagelse med Familiemedlemskab sker på baggrund af samtale mellem barnets forælder og en af foreningens udpegede repræsentanter. Indmeldelse af børn op til 18 år kan ske, hvis samtalen sandsynliggør, at der er tale om et højtbegavet barn, og samtalen medfører anbefaling om medlemskab. Ønskes flere børn indmeldt, skal der ske en samtale for hvert barn. Dette gælder også, såfremt et eksisterende medlem ønsker at få indmeldt søskende til et allerede indmeldt barn.

Optagelse som Individuelt Medlem sker ligeledes på baggrund af en samtale mellem den, der ønsker medlemskab, og en af foreningens udpegede repræsentanter. Ved samtaler med en ung over 18 år og til og med 25 år skal samtalen sandsynliggøre, at den unge kunne være blevet tilmeldt foreningen, såfremt henvendelsen var sket inden den unge fyldte 18 år, og samtalen skulle medføre en anbefaling om medlemskab.

Tilbuddet om optagelse som Familiemedlem eller Individuelt medlem er gældende indtil 6 måneder efter samtalen med den af foreningen udpegede repræsentant. Herefter skal der foretages en ny samtale, såfremt medlemskab stadig ønskes.

Stk. 3

Som Familiemedlemmer kan der indmeldes personer, som er forælder eller værge til et eller flere højtbegavede børn, samt børnene selv. Alle steder, hvor der refereres til ”forælder”, menes en person med forældremyndighed over barnet, en samlever eller en værge. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage en plejefamilie til et højtbegavet barn på lige vilkår med forældremyndighedsindehavere.

Stk. 4

Som Individuelle Medlemmer kan der endvidere indmeldes personer, som:

er fyldt 18 år inden udgangen af et kontingentår, og som tidligere har været tilmeldt som barn i forbindelse med et familiemedlemskab.

tidligere har været forældre i et Familiemedlemskab, men som ikke længere har børn under 18 år, der er/eller kunne være tilmeldt foreningen

har forældremyndighed, men som ikke er samlevende med et andet medlem af foreningen, hvor et eller flere børn allerede er tilmeldt foreningen.

er forældre til et Individuelt medlem over 18, som ikke er overgået fra et Familiemedlemskab, og som har afgivet accept af deres indmeldelse.Stk. 5

Såfremt forældre med fælles forældremyndighed ikke er samlevende, kan begge forældre blive indmeldt med familiemedlemskaber, og der skal betales kontingent for hvert familiemedlemskab. Såfremt den ene forælder allerede er medlem af foreningen, kan den efterfølgende forælder også vælge at blive indmeldt som Individuelt Medlem.

Ved indmeldelse både som Familiemedlem og som Individuelt Medlem gives der mulighed for adgang til deltagelse i foreningens arrangementer og til foreningens lukkede fora.

Stk. 6

Bestyrelsen kan afvise anmodning om medlemskab efter en samlet vurdering af ansøgerens behov og/eller foreningens interesser, formål og renommé.

Stk. 7

Bestyrelsen kan fastlægge retningslinjer for optagelse af Familiemedlemskaber og individuelle medlemskaber på baggrund af andre kriterier end en samtale med en af foreningens udpegede repræsentanter – herunder optagelse på baggrund af testresultater eller lignende.

§ 5 Andre medlemskaber

Stk. 1

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for optagelse af andre typer medlemmer, som ikke optages med et Familiemedlemskab eller et Individuelt Medlemskab i henhold til § 4.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter kontingent for andre medlemskaber.

§ 6 Kontingent

Stk. 1

Familiemedlemskab ophører ved udløbet af den kontingentperiode, hvor barnet fylder 18 år. Barnet og forældrene overgår herefter til hvert deres Individuelle Medlemskab. Dette gælder dog ikke forældre til andre medlemsbørn under 18 år, da de fortsætter deres Familiemedlemskab.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer angående ind- og udmeldelse, samt betaling af kontingent.

Der ydes ikke refusion af betalt kontingent ved udmeldelse af foreningen.

§ 7 Fortrolighed

Stk. 1

Medlemmerne må ikke videregive oplysninger om foreningens øvrige medlemmer til personer uden for foreningen, medmindre der forudgående er indhentet et positivt samtykke fra det pågældende medlem.

Stk. 2

Der må ikke anvendes billeder fra foreningens arrangementer i det offentlige rum, hvor det er muligt at identificere deltagerne, med mindre der forudgående er indhentet positivt samtykke fra de deltagende.

Stk. 3

Login til de lukkede fora er personligt og må ikke videregives.§ 8 Foreningens ledelse

Stk. 1

Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse. Bestyrelsen består af syv medlemmer:

Formand, næstformand, og fem menige bestyrelsesmedlemmer, og herudover 2 suppleanter. 1. og 2. suppleant inviteres til at deltage i møderne, men de har ikke stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager. I tilfælde af stemmelighed vil formanden have to stemmer.

Stk. 2

Træder formanden af i utide, overtager næstformanden automatisk dennes plads. Ønsker næstformanden ikke at overtage formandens plads, kan en enstemmig bestyrelse konstituere sig frit. Sker det ikke inden 14 dage, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af formand, med et varsel, der tillader en opstillingsfrist på 14 dage før afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 3

Træder næstformanden af i utide, eller hvis næstformanden indtræder som formand, overtager et af de menige bestyrelsesmedlemmer næstformandens plads.

Stk. 4

Træder et menigt medlem af bestyrelsen af i utide, eller træder et menigt medlem ind på en anden plads i bestyrelsen, overtager 1. suppleanten automatisk dennes plads. Er der valgt en 2. suppleant, bliver denne automatisk 1. suppleant.

Stk. 5

Intet medlem af bestyrelsen må besætte to bestyrelseshverv samtidig.

Stk. 6

Valgperioden for den, der besætter en tom plads i bestyrelsen, løber indtil næste ordinære generalforsamling. Herefter er pladsen på valg for den resterende, oprindelige valgperiode.

Stk. 7

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse, økonomi, udvikling og retningslinjer.

Stk. 8

Bestyrelsen udpeger til de tillidsposter, som den måtte finde nødvendige, og som ikke vælges af generalforsamlingen. Disse tillidsposter kan varetages af ethvert myndigt medlem af foreningen – herunder også medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 9

Regnskabsåret er kalenderåret. Det af bestyrelsen underskrevne regnskab gøres tilgængeligt for Familiemedlemmer og Individuelle Medlemmer senest i forbindelse med udsendelse af invitation til foreningens ordinære generalforsamling.

Stk. 10

Foreningen tegnes af:

formanden sammen med næstformanden eller 

formanden eller næstformanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller

4 bestyrelsesmedlemmer, eller

den samlede bestyrelse

Stk. 11

Bestyrelsen har arbejdsgiveransvar for foreningens lønnede medarbejdere.

Bestyrelsen er herunder ansvarlig for at ansætte og afskedige de lønnede medarbejdere i foreningen.

Bestyrelsen kan delegere ansvaret, herunder den daglige ledelse af lønnede medarbejdere, til fastansatte i sekretariatsfunktionen. 

Bestyrelsen fastsætter rammer og regler for de ansattes funktioner og beføjelser.

Formanden for bestyrelsen varetager som udgangspunkt arbejdsgiverrollen og dermed personaleansvaret for de lønnede medarbejdere. 

Bestyrelsen kan enstemmigt vælge, at en anden i bestyrelsen varetager opgaven.§ 9 Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. På generalforsamlingen har kun

myndige medlemmer adgang og stemmeret.

Stk. 2

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, uanset de fremmødtes antal.

Stk. 3

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden fra ultimo marts til ultimo april.

Stk. 4

Bestyrelsen skal senest 12 uger inden afholdelse af generalforsamlingen oplyse om dato og sted for afholdelse af generalforsamlingen. Samtidig skal der påmindes om fristen for opstilling af kandidatur til de poster, der er på valg ved den kommende generalforsamling samt fristen for fremsendelse af forslag til vedtægtsændringer og andre indkomne forslag.

Stk. 5

Medlemmer, der ønsker valg til de på generalforsamlingen valgte tillidshverv, skal skriftligt fremsende deres kandidatur til den af bestyrelsen udpegede valgformand, så det er denne i hænde senest 8 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.Medlemmer, der stiller op til tillidshverv, hvortil der findes suppleantposter, er automatisk også opstillet, som suppleant til tillidshvervet, med mindre dette eksplicit er fravalgt af medlemmet ved opstillingen eller der opnås valg til tillidshvervet direkte. 

Det er muligt at opstille til suppleanthverv direkte uden at opstille til det overliggende tillidshverv.Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt fremsendes til formanden, så de er denne i hænde senest 8 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.Stk. 6

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde:

Oplysninger om tid og sted for afholdelsen

Dagsorden

Regnskab, budget og forslag til kontingent

Forslag til vedtægtsændringer

Andre indkomne forslag

Kandidatliste

Skabelon for fuldmagtsafgivelse

Skabelon for afgivelse af brevstemmeStk. 7

Såvel orienteringen, der udsendes senest 12 uger inden afholdelse af generalforsamlingen, som den endelige indkaldelse, der udsendes senest 4 uger inden afholdelse af  generalforsamlingen, sendes til medlemmerne via den e-mailadresse, der er registreret i foreningens medlemssystem. Et medlems manglende opdatering af e-mailadressen i medlemssystemet vil ikke have konsekvens for indkaldelsens gyldighed.

Stk. 8

Ethvert stemmeberettiget medlem kan stille forslag til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punktet 'andre indkomne forslag' skal skriftligt fremsendes til formanden, så de er denne i hænde senest 8 uger inden afholdelse af generalforsamlingen. Der kan ikke fremsættes forslag til afstemning under punktet ‘Eventuelt’.

Stk. 9

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Godkendelse af dagsorden

Formandens beretning, herunder medlemsantal og fremgang/tilbagegang af medlemmer

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående kalenderår

Fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag til ændringer af vedtægter

Andre indkomne forslag

Valg til bestyrelse og suppleanter

Valg af revisor og revisorsuppleant

Valg af konfliktmægler

EventueltStk. 10

Bestyrelsen, revisoren og konfliktmægleren er tre uafhængige organer. Poster som revisor, revisorsuppleant og konfliktmægler må ikke varetages af samme person og må ikke varetages af bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.

Stk. 11

Formanden: Vælges for 2 år ad gangen i ulige år

Næstformanden: Vælges for 2 år ad gangen i lige år

2 bestyrelsesmedlemmer: Vælges for 2 år ad gangen i ulige år

3 bestyrelsesmedlemmer: Vælges for 2 år ad gangen i lige år

2 suppleanter: Vælges for 1 år ad gangen

Revisor: Vælges for 1 år ad gangen

Revisorsuppleantvalg: Vælges for 1 år ad gangen

Konfliktmægleren: Vælges for 2 år ad gangen i lige år

Bliver det i ulige år  nødvendigt at vælge mere end to bestyrelsesmedlemmer i det samme år, vil de to bestyrelsesmedlemmer med flest stemmer være valgt i to år, og den/de bestyrelsesmedlemmer med færrest stemmer vil være på valg igen året efter. 


Bliver det i lige år nødvendigt at vælge mere end tre bestyrelsesmedlemmer, vil de tre bestyrelsesmedlemmer med flest stemmer være valgt i to år, og den/de bestyrelsesmedlemmer med færrest stemmer vil være på valg igen året efter.Bliver det nødvendigt at vælge øvrige poster midt i en valgperiode, sidder den valgte til den næste ordinære generalforsamling. Hvis en person indtræder midt i en valgperiode, refereres til § 8, stk. 6.

Stk. 12

Resultatet af valgene bekendtgøres umiddelbart efter valghandlingen. Efterfølgende udsendes resultatet af valghandlingerne sammen med referatet af generalforsamlingen til alle myndige medlemmer senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. Referat og resultat af valg sendes til medlemmerne via den mailadresse, som de har registreret sig med i foreningen.

Stk. 13

Generalforsamlingen kan streames til foreningens medlemmer.§ 10 Regler for afstemning på generalforsamlingen

Stk. 1

Bestyrelsen udpeger forud for generalforsamlingen en valgformand. Valgformanden må ikke af generalforsamlingen være valgt til andre hverv i foreningen.

Stk. 2

Stemmeberettigede er foreningens myndige medlemmer, der ikke har en sanktion, og som ikke er i restance med kontingent.

Stk. 3

Ved afstemninger i henhold til dagsordenen, herunder ved valg af de inden for fristen opstillede kandidater og ændringsforslag til vedtægterne, kan der stemmes pr. brev, pr. fuldmagt eller ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Den siddende bestyrelse kan ligeledes arrangere, at der kan afgives stemmer elektronisk.

Et stemmeberettiget medlem (Familiemedlemskab og Individuelt Medlemskab) kan give ét andet medlem (Familiemedlemskab og Individuelt Medlemskab) fuldmagt til at stemme på dennes vegne til generalforsamlingen.

En fuldmagt skal udelukkende indeholde følgende oplysninger:

Fuldmagtsgivers navn, medlemsnummer og telefonnummer

Fuldmagthavers navn og medlemsnummer

Fuldmagten må ikke indeholde andre oplysninger

Fuldmagten afleveres senest ved ankomstregistreringen og inden generalforsamlingens begyndelse.

Ét fremmødt stemmeberettiget medlem kan repræsentere ét eller flere andre stemmeberettigede medlemmer ved fuldmagt. Dog kan et fremmødt stemmeberettiget medlem højst fremmøde med fuldmagt svarende til i alt fire stemmer, uanset om det kommer fra et familiemedlemskab eller en eller flere individuelle medlemmer.

Stk. 4

Valgformanden er ansvarlig for at udforme stemmesedler, både til brug på generalforsamlingen og til brug for afgivelse af brevstemme. Stemmesedlen skal opliste kandidaterne, så man tydeligt kan se, hvem der er kandidat til hver post. Med brevstemmesedlerne skal sendes de nødvendige stemmeinstruktioner.

Valgformanden er ligeledes ansvarlig for at tilsikre, at en eventuel elektronisk afstemning

tilsvarende oplister kandidater.

Sammen med indkaldelse til generalforsamling medsendes information om, hvor og hvordan man kan rekvirere stemmeseddel til at brevstemme eller adgang til en eventuel elektronisk afstemning. Afgivne brevstemmesedler skal indeholde en prioriteret stemmerækkefølge.

Kun individuelt hos valgformanden rekvirerede stemmesedler kan benyttes til at brevstemme.

Kun individuelt hos valgformanden tilsikrede adgange til en eventuel elektronisk afstemning kan benyttes til at stemme elektronisk.

Valgformanden registrerer, hvilke medlemsnumre, der har rekvireret de udformede stemmesedler eller adgang til elektronisk afstemning, og kontrollerer, at modtagne brevstemmer og elektroniske stemmer alle stammer fra medlemmer, der har rekvireret brevstemmeseddel eller adgang til elektronisk afstemning.

Stk. 5

Den, der brevstemmer eller stemmer elektronisk, er ansvarlig for gyldigheden af sin egen stemme. Gyldige brevstemmer skal være valgformanden i hænde senest tre dage før afholdelse af generalforsamlingen, og skal være placeret i en lukket, umærket kuvert. Den umærkede kuvert lægges ned i en yderkuvert, der er mærket med medlemsnummer. Stemmesedlen skal ikke påføres medlemsnummer.

I tilfælde, hvor flere indsender brevstemmer sammen, skal hver stemmeseddel være nedlagt i en særskilt, lukket og umærket kuvert, der hver er lagt ned i en yderkuvert, der klart og tydeligt er påført den enkelte stemmeafgivendes medlemsnummer. De enkelte dobbeltkuverter kan samles i en samlet fremsendelseskuvert.

Valgformanden fastsætter nærmere omkring eventuel deadline for elektronisk afgivne stemmer.

Stk. 6

Valgformand opbevarer stemmesedlerne uåbnede indtil generalforsamlingen.

Stk. 7

Inden der stemmes på generalforsamlingen, kontrollerer valgformand, hvem der er til stede.

Brevstemmer og elektroniske stemmer afgivet af fysisk fremmødte medlemmer annulleres.

Stk. 8

Har ingen meldt sig som kandidat til en valgbar bestyrelses-/tillidspost inden fristens udløb, kan der opstilles fra gulvet på generalforsamlingen.

Stk. 9

Udtrykker generalforsamlingen sin mistillid til bestyrelsen, eller vælger bestyrelsen at gå af, skal der straks indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg til alle bestyrelsesposter. Indtil den ekstraordinære generalforsamling er afholdt, fortsætter bestyrelsen som forretningsbestyrelse.

Stk. 10

Bliver der fra generalforsamlingen udtrykt mistillid til den siddende bestyrelse, skal generalforsamlingen stemme om, om der skal stilles mistillidsvotum. Stemmer mere end 50 % af de fremmødte for dette, bliver mistillidsvotummet vedtaget, og bestyrelsen skal straks gå af og fortsætte som forretningsbestyrelse, og resten af generalforsamlingen suspenderes.

Forretningsbestyrelsen skal udelukkende varetage foreningens nødvendige drift og indkalder til

ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 11

Et Familiemedlemskab vægter 4 stemmer ved afstemning på generalforsamlinger. Dette er uanset antallet af medlemmer i husstanden. Et Individuelt Medlemskab vægter med 1 stemme.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel på begæring af enten:

Formanden

2 bestyrelsesmedlemmer

25 % af de stemmeberettigede medlemmer

Stk. 2

Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid, sted og det eller de dagsordenspunkter, der skal afgøres på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 12 Vedtægtsændringer

Stk. 1

Forslag til vedtægtsændringer skal henvise til den relevante bestemmelse, indeholde det konkrete forslag til ordlyden af den nye vedtægtsbestemmelse, og den hidtidige formulering skal fremgå af forslaget.

Stk. 2

Brevstemmer vedrørende vedtægtsændringer behandles på generalforsamlingen efter samme regler som brevstemmer til personvalg.

Stk. 3

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 75 % af de afgivne stemmer (brevstemmer, fuldmagter og stemmer afgivet af de fremmødte) er for. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

§ 13 Regnskab

Stk. 1

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2

Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

§ 14 Tvister

Stk. 1

Såfremt der blandt foreningens medlemmer opstår tvister, der relaterer sig til foreningens aktiviteter eller vedtægter, skal de forelægges konfliktmægleren.

Stk. 2

Konfliktmæglerens funktion er:

at mægle og rådgive i tvister vedrørende foreningens aktiviteter

at træffe afgørelser i tvister vedrørende foreningens vedtægter

Stk. 3

Konfliktmægleren skal samle fakta og beviser, der relaterer sig til enhver tvist eller beskyldning, afholde de høringer, som vedkommende anser for passende, og publicere sine resultater og konklusioner til alle involverede parter og bestyrelsen. Konfliktmægleren kan anbefale passende sanktioner til bestyrelsens beslutning.

Stk. 4

Hvis konflikten ikke kan løses, eller der ikke er valgt en konfliktmægler, skal tvisten forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen skal i sådanne tilfælde modtage alle tilgængelige informationer og dokumenter, der vedrører sagen, fra konfliktmægleren.§ 15 Eksklusion og andre sanktioner

Stk. 1

Finder en enig bestyrelse, at et medlem groft har tilsidesat foreningens vedtægter eller har skadet foreningens interesser, formål eller renommé, kan bestyrelsen med øjeblikkelig virkning ekskludere medlemmet. Forinden der træffes beslutning om eksklusion, skal konfliktmægleren gives mulighed for at undersøge grundlaget og udtale sig om den påtænkte afgørelse. Der vil ved eksklusion ikke blive ydet refusion af kontingentindbetaling.

Stk. 2

Opnås der i bestyrelsen ikke enighed om eksklusion, kan et flertal af bestyrelsen begære, at spørgsmålet bringes op på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3

Bringes spørgsmålet om eksklusion op på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, skal mindst 75% af de fremmødte stemme for forslaget. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer. Eksklusionen vil have øjeblikkelig virkning.

Stk. 4

Beslutning om andre sanktioner kan foretages af et flertal i bestyrelsen efter forudgående behandling hos konfliktmægleren. Sanktioner vedtaget af bestyrelsen træder i kraft straks.

Stk. 5

Er sanktionen besluttet af bestyrelsen, har det sanktionerede medlem ret til at få sin sag taget op på generalforsamlingen. Hvis generalforsamlingen giver den sanktionerede medhold, ophæves sanktionen med øjeblikkelig virkning.

Stk. 6

Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer angående behandling af sanktioner på generalforsamlinger.

Stk. 7

Bestyrelsen udarbejder regler for ’netetikette’.

§ 16 Foreningens opløsning

Stk. 1

Beslutning om opløsning kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette som eneste punkt på dagsordenen.

Stk. 2

Et forslag om opløsning kan kun vedtages, hvis

a. Mindst 75 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer afgiver deres stemme, samt at

b. Mindst 75 % stemmer for.

Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

Stk. 3

I tilfælde af Gifted Childrens ophør, skal foreningens midler gå til formål, der i så høj grad som muligt svarer til Gifted Childrens formål. Likvidationsprovenuet eller overskuddet ved opløsning overdrages til en anden forening, fond eller religiøst samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

§ 17 Ikrafttræden

Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter afslutning af generalforsamlingen, hvor beslutningen er truffet.